Looduslodja jõeretk “Kuidas elad, Emajõgi?”

Sihtrühm: kõik kooliastmed ja lasteaed

Retke kestus:   1 h lasteaed ja I kooliaste, 2 h vanemad kooliastmed

Toimumise aeg: aprill-mai ja sept-nov

Retke algus ja lõpp: Tartu – Lodjakojas või kesklinnas Sisevete Saatkonnas.

Looduslodja retk „Kuidas elad, Emajõgi?“ sisaldab loodusõpperogrammi, mille käigus otsime vastust küsimustele: Kuidas ja miks tekivad jõed? Millised taimed ja loomad jões elavad ja kuidas nad vee all hakkama saavad? Miks on jõed loodusele olulised? Kuidas on inimesed jõgesid läbi aegade kasutanud? Mida saan mina teha, et jõel oleks hea olla?

Lisaks tutvume lodja kui Emajõe põlise laevatüübiga ja teostame laevasõiduga seotud loodusvaatlust – voolusuund ja kiirus, parem-vasak kallas, ilmakaared ja kompass, põhjareljeef ja kajalood, ilmastik. Teemakäsitlus vastavalt laste vanusele.

Grupi suurus kuni 36 in.

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues). Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu).

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Sisu:

Õpperogrammi põhikomponent on laevalaelt toimuv loodusvaatlus ja arutelu vahetult veekogu peal viibides. Enne retke algust selgitatakse lastele retke plaani ning turvalisuse ja laeval käitumise reegleid.

Lodjaretke esimeses pooles käsitleb juhendaja ülalmainitud küsimusi jooksvalt vastavalt reisi kuuldule ja sel aastaajal laevalaelt paistvale loodusele ning aitab õpilastel seostada käsitletavaid teemasid nende enda eluga. Pärast programmi teemade käsitlemist laevalael tutvutakse lähemalt laevaga ja pärast väikest pardal ringi liikumist kogunetakse taas laevalaele, et teha kokkuvõttev arutelu. Teemakäsitlus toimub vastavalt õpilaste vanusele.

Eripärane keskkond – viibimine jõel tasaselt liikuva laeva kõrgel lael, kust näeb kaugele – loob eripärase ja aktiivse meeleolu. Nii on lisaks teadvusele kaasatud ka õpilaste emotsioonid ning uute teadmiste seostamine enda minapildi ja varasemate teadmistega aktiivsem ja püsivam. Õppeprogramm toetab KIKi Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärki: Eesti elanike keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamine ning ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimine ning et loodushoid ja loodusest hoolimine algab teadmistest, sest arukas inimene prügi loodusesse ei jäta ja loomadele liiga ei tee.Meie loodusõppeprogrammide eesmärk on lisaks ülaltoodule pakkuda lastele positiivset elamust vahetus looduses, et soodustada huvi ja armastust looduse ja selles valitsevate põnevate seoste vastu. Kui inimeses on lapsena tekitatud positiivset huvi looduse vastu, siis tahab ja oskab ta sellest hoolida ka oma hilisema täiskasvanuelu kõikidel otsustustasanditel.

Retke maksumus koos õppeprogrammiga:

1 h retk 280 eurot

1,5 h retk 370 eurot

2 h retk 460 eurot

Seos õppekavaga:

Teab ja oskab näidata Eesti tähtsamaid veekogusid kaardil, omab ülevaadet vees elavate organismide eluavaldustest ja mitmekesisuses, oskab seletada veeringet ja teab vee tähtsust looduses. Tunneb olulisemaid jões elavaid organisme, nendevahelisi seoseid, sarnasusi ja erinevusi.

Lasteaed:

Looduskeskkond: kodukoha loodus, muutused looduses, elukeskkond, inimese mõju loodusele.

Laps:

Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;

Kirjeldab kodukoha loodust ja loomi,

Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;

Kirjeldab võimalikke ohte veekogul.

Loodusõpetus  I kooliaste:

2.1.3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid I kooliastmes

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

2.1.4.6. Ilm

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:

2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

Bioloogia III kooliaste:

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)